Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych dotyczą spółki CS Retail 1969, s.r.o. [CS Retail 1969, sp. z o.o.], IČ [REGON]: 08788375, z siedzibą: U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praga 6, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, pozycja numer 325315 (dalej: „CS Retail”) dla strony internetowej: https://www.gap.pl/ (dalej” Strona Internetowa”).  

 

W razie pytań związanych z niniejszymi zasadami lub ogólnie kwestiami ochrony danych w CS Retail, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ds. ochrony danych pod adresem : gdpr@csapparelgroup.pl 

 

Prosimy również o przesłanie wiadomości e-mail do naszego zespołu ds. ochrony danych w przypadku chęci skorzystania z prawa do informacji lub usunięcia danych, lub innego prawa do ochrony danych zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, łącznie z odwołaniem zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, rezygnacją z subskrypcji newslettera itp. Więcej informacji można znaleźć w działach: Jakie prawa w zakresie ochrony danych i możliwości wyboru posiada użytkownik? oraz Dane Kontaktowe Administratora. 

 

Podmiotami współpracującymi z CS Retail, którym CS Retail przekazuje dane osobowe w celu realizacji umów są:  

 

CS Apparel Services s.r.o., z siedzibą  U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praga 6, REGON/IČO: 143 70 786  spółka wpisana w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze dział B, pozycja 364669 – zarządzająca systemem informatycznym CS Retail, administrująca m.in. stroną www o adresie: gap.pl (dalej jako „e-shop“). CS Apparel Services w ramach grupy administruje także programami lojalnościowymi/klubowymi:  klubu GAP+ (dalej jako „Klub“). 

 

Administratorem danych osobowych użytkowników, którzy  w jakikolwiek  sposób odwiedzili  Stronę Internetową, którzy rejestrują się w określonym celu oraz zgłaszają  członkostwo  w Klubie jest spółka z CS Retail i spółka CS Apparel Services. Spółki te są jednocześnie wspólnymi administratorami (dalej zwane łącznie "Administratorem"). 

 

O czym informujemy w niniejszym dokumencie? 

 1. Jakie dane są przetwarzane przez CS Retail, w jaki sposób, w jakim celu i jak długo. 
 1. Co robimy z tymi danymi i do czego są one potrzebne. 
 1. Jakie prawa w zakresie ochrony danych i możliwości wyboru posiada użytkownik. 
 1. Jakie technologie i dane są stosowane w celu personalizacji i dopasowania naszych usług i treści, aby oferować użytkownikom bezpieczny, wygodny, bezproblemowy i indywidualny proces zakupów. 
 1. Komu możemy przekazać Twoje dane. 
 1. Podajemy dane kontaktowe Administratora. 

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe  zgodnie z  prawem Unii Europejskiej, w szczególności  zgodnie z RODO oraz zgodnie z właściwymi krajowymi przepisami prawnymi. 

 

Odwiedzając Stronę Internetową i korzystając z usług CS Retail użytkownik  przyjmuje niniejsze  Zasady przetwarzania danych  osobowych.  W tych zasadach wyjaśnimy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. W związku z tym zachęcamy do uważnego zapoznania się z ich treścią. 

 

Określenie pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie 

 

daneosobowe  – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne; 

podmiot danych  – osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą (w niniejszym dokumencie będziemy mówić o Państwa danych osobowych albo używać pojęcia Użytkownika jako równoznaczne podmiotowi danych); 

administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (każdy podmiot,  który określa cel i środki przetwarzania danych osobowych, wykonuje przetwarzanie i za to odpowiada); 

podmiot przetwarzający  – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

odbiorca –  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (tj. każdy podmiot, któremu dane osobowe są udostępniane); 

klient  – osoba  prawna albo osoba fizyczna, z którą spółka CS Retail ma zawarty stosunek umowny; 

przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

zasady – niniejsze  zasady przetwarzania danych osobowych CS Retail. 

 

1.Cel i zakres przetwarzania danych osobowych, długość okresu przetwarzania danych. 

Okres przetwarzania danych 

Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane zgodnie z RODO i właściwym prawem krajowym  wyłącznie w określonym celu, w zakresie niżej podanym, przez okres trwania stosunku umowy i przez następne  trzy lata  od jego zakończenia albo przez okres jednego roku, jeśli umowa nie została zawarta. 

Celem przetwarzania danych  osobowych jest również  świadczenie usługi  elektronicznej  w postaci zarządzania kontem  na serwerze, które umożliwia  wygodniejsze kupowanie i administrację  zamówień w e-shopie oraz członkostwo w Klubie. W  przypadku dokonania zakupu Administrator jest zobowiązany dalej przechowywać Państwa dane  osobowe przez 5 lat od zakończenia okresu księgowego w ramach księgowości, a także przez 10 lat archiwizować dokumentację podatkową, która może zawierać Państwa dane osobowe. 

W przypadku  udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Administrator nadal  będzie przetwarzać dane  osobowe w celu przesyłania informacji handlowych przez okres 3 lat od udzielenia zgody albo przez okres rejestracji w  programie lojalnościowym (klubowym). Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego można traktować jako przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administrator  ma więc możliwość przesyłania na adres e-mail, za Waszą zgodą, oferty analogicznego towaru i usług, które zostały kupione w jednym z e-shopów. Z otrzymywania informacji handlowej (otrzymywania ofert) można w każdej chwili zrezygnować poprzez kliknięcie w odpowiedni  odsyłacz  zamieszczony w ofercie. 

Podstawowe cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszych zasadach oraz w celach podanych przy zapisywaniu się użytkownika do korzystania z określonych usług np. newsletter. Cele te to przede wszystkim realizacja zakupów oraz marketing produktów, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. 

Realizując umowy sprzedaży albo dotyczące świadczenia usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy, w celach księgowych i podatkowych; ściągania należności; spełnienia obowiązku  prawnego; marketingu bezpośredniego (marketing informacyjny oraz kampanie produktów), prowadzenia  ewidencji klientów; prowadzenia  programu lojalnościowego. 

Administrator przetwarza również  dane  osobowe użytkowników, którzy korzystają z usług   udostępnionych na Stronie Internetowej, świadczenie których wymaga  podania danych osobowych na właściwym formularzu albo e-mailem. 

Personalizacja usług i serwisów 

Niezależnie od używanego urządzenia oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów oraz ofertę dostosowaną do jego indywidualnych zainteresowań. Dlatego przetwarzanie danych użytkowników w celu personalizacji naszych usług jest częścią działalności CS Retail. 

Informacje dotyczące Strony Internetowej i aplikacji 

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy w celu udostępniania Strony Internetowej i aplikacji mobilnych. Oprócz danych urządzenia i danych dostępu rejestrowanych w ramach każdego korzystania z tych usług rodzaj przetwarzanych danych przez Administratora oraz konkretne cele przetwarzania są uzależnione w szczególności od tego, jak użytkownik korzysta z funkcji udostępnianych przez usługi CS Retail. Dane rejestrowane podczas korzystania z usług CS Retail wykorzystujemy w celu określenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej oferty online. 

Fanpage w serwisach społecznościowych 

CS Retail dla określonych typów usług posiada profile w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów. 

Newslettery 

Oferujemy naszym użytkownikom różne rodzaje newsletterów. W przypadku zapisania się na newsletter użytkownik będzie otrzymywał określone treści wg własnego wyboru (w zależności od zakresu subskrypcji). Mogą być dostępne także newslettery powiązane z konkretnymi usługami, stanowiące ich część integralną. 

Propozycje zakupu lub oceny produktów 

Niezależnie od tego, czy użytkownik zapisze się na newsletter, może otrzymywać od nas – za swoją zgodę - ofertę indywidualnie dobranych dla niego produktów, prośbę o wypełnienie ankiety albo o dodanie recenzji produktu. Zgodnie z przepisami przy ustalaniu indywidualnie dobranych produktów polecanych najczęściej wykorzystujemy dane zebrane na podstawie poprzednich zamówień użytkownika.  

 

Zakres przetwarzania danych  osobowych: 

Administrator  przetwarza dane  osobowe w  następującym zakresie: 

Dane identyfikacyjne: tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, REGON 

Dane kontaktowe: adres stałego, ew. tymczasowego miejsca zamieszkania, adres do doręczeń albo inny adres kontaktowy, adres miejsca odbioru, telefon, adres e-mail; 

Inne dane  osobowe: dane dotyczące wywiązywania się przez klienta z płatności, numer rachunku klienta, informacje o zwyczajach zakupowych,  informacje o miejscach zakupu, adres IP. 

Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe w zależności od typu świadczonej usługi gdy jest to dozwolone według prawa europejskiego albo właściwego prawa krajowego. 

 

Źródła danych osobowych: 

Administrator pozyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od podmiotu danych (bezpośrednio od Ciebie) w ramach  procedury prowadzącej do zawarcia umowy, założenia konta klienta i w ramach rejestracji podmiotów danych do programu lojalnościowego. Przekazanie danych  osobowych  ułatwi   komunikację między użytkownikiem danych i  Administratorem oraz istotnie  poprawi  jakość świadczenia usług. 

Administrator  w celu zwiększenia jakości  usług, obiektywności, transparentności i bezpieczeństwa  monitoruje i rejestruje  komunikacje z podmiotami danych  (przede wszystkim rozmowy  telefoniczne z numerem dla klientów). Użytkownik  jest  o tym z góry poinformowany i ma prawo niezaakceptowania takiego postępowania. 

 

Inni przetwarzający i odbiorcy danych osobowych 

Dla realizacji celów Administratora i celów CS Retail jako wspólnych administratorów  dane osobowe mogą być przetwarzane również  przez podmioty przetwarzające i aktywnie działające na rzecz CS Retail oraz Administratora,  na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych  osobowych,  zawartych zgodnie RODO. 

Administrator  przetwarza dane  osobowe ręcznie i automatycznie: Ochrona danych osobowych  jest technicznie i organizacyjnie zapewniona zgodnie z RODO. Takiego samego zabezpieczenia wymaga  Administrator od podmiotów przetwarzających dane  osobowe. 

Administrator  informuje, że dane osobowe mogą być przekazane podmiotom  z którymi ściśle współpracujemy, a mianowicie: 

 • przewoźnikom zapewniającym   przewóz towaru do klientów  (przekazywane są  informacje o imieniu, nazwisku, adresie do doręczeń, danych   kontaktowych  – telefon, e-mail) – np. poczta, DHL, PPL itp., 
 • specjalistom IT dbającym o pracę serwerów i stron www, analizy marketingowe i e-mailing, 
 • podmiotom świadczącym usługi płatnicze; 
 • w celu przesyłania ankiet, oceniania informacji zwrotnej i analiz pozycji na rynku korzystamy z usług  Heureka Shopping s. r. o./spółka z o.o. 
 • Pomiędzy Opineo.pl (wiarygodneopinie.pl) a CS Retail istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupującego. Z pozostałych danych wykorzystywane jest ID zamówienia, data transakcji itp. Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji. Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.

Dane osobowe mogą przetwarzać także inni  odbiorcy danych, w celu świadczenia usług dot. zakupu towaru i członkostwa w klubach lojalnościowych, jednak zawsze w zakresie  wyznaczonym przez cel przetwarzania. 

Okazyjnie dane osobowe mogą być udostępnione  podmiotom świadczącym inne usługi dla Administratora, np. w ramach prac serwisowych,  jednak zawsze  w minimalnym zakresie dla danego  celu. 

 

Podstawa prawna 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy z Państwem w celu zapewnienia naszych produktów i usług, do spełnienia obowiązków prawnych, lub jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie lub uzasadnionym interesie strony trzeciej, bądź na podstawie udzielonej zgody. 

 

Ustawowym powodem przetwarzania danych  osobowych jest: 

Realizacja zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w odniesieniu do przesyłania informacji handlowej, ofert i marketingu usług. 

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku  rejestracji na stronach www i zgłoszenia się do programów lojalnościowych (Klubów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

Zgodę na przetwarzanie danych  osobowych  - podmiot danych  może kiedykolwiek cofnąć - pismem przesłanym pod adres Administratora podany niżej. Cofnięcie zgody  nie dotyczy  legalności  przetwarzania  opartego na zgodzie wyrażonej  przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu  na przetwarzanie danych  osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie  innej podstawy  prawnej, jaką jest zgoda. 

 

2. Jakie prawa w zakresie ochrony danych i możliwości wyboru posiada użytkownik  

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych poniżej praw. Nie zawsze będziemy mieli możliwość spełnienia Państwa żądania. Przykładowo, Państwa wniosek o udzielenie dostępu może ulec ograniczeniu, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia ochrony praw i wolności innych osób, lub możemy odmówić wykasowania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych. 
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy przesłać odpowiedni wniosek na podane poniżej dane adresowe. Zaznaczamy, że może być wymagane dostarczenie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. 

 

Prawo dostępu 

1) Mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, tzw. uzyskania na podstawie złożonego wniosku  informacji (potwierdzenia), czy dane są albo  nie są waszymi przetwarzanymi danymi osobowymi (czy przetwarzamy jakiekolwiek dotyczące Państwa dane osobowe). Jeśli  dane osobowe są przetwarzane, istnieje  prawo uzyskania dostępu do tych danych  osobowych  i jednocześnie istnieje prawo do uzyskania następujących  informacji: 

a) cele  przetwarzania; 

b) kategorie danych osobowych; 

c) odbiorcy  albo kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały albo zostaną udostępnione, głównie odbiorcy w krajach trzecich albo   organizacjach międzynarodowych; 

d) planowany okres, kiedy Państwa dane osobowe zostaną zapisane, albo,  o ile tego nie można określić, kryteria wykorzystane do określenie tego okresu; 

e) istnienie prawa wymagania  od Administratora naprawy albo wykreślenie  waszych danych  osobowych albo ograniczenie ich  przetwarzania albo wniesienia zarzutu  przeciw  temu przetwarzaniu; 

f) wszelkie dostępne informacje dotyczące źródła danych  osobowych,  jeśli Administrator  nie uzyskał ich od was; 

g) informacji czy dochodzi do zautomatyzowanego decydowania wraz z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO i użytego trybu, oraz znaczenia i zakładanych dla was konsekwencji wynikających z takiego przetworzenia. 

Administrator   przekazuje informacje na piśmie w postaci papierowej.  Kontaktując  się z Administratorem  elektronicznie na jego adres e-mail informacje odsyłane będą   elektronicznie, jeśli nie otrzyma on wniosku o postać pisemną. 

 

Prawo do sprostowania 

2) prawo żądania  korekty swoich danych osobowych, tzn. prawo, aby administrator bez zbędnej zwłoki skorygował  niedokładne dane  osobowe, które Państwa dotyczą; jest  to prawo do uzupełnienia  niepełnych danych osobowych w formie dodatkowego oświadczenia. 

 

Prawo do usunięcia 

3) prawo żądania wykreślenia  swoich danych osobowych, tzn. prawo, aby Administrator  bez zbędnej zwłoki wykreślił dane  osobowe, które Państwa dotyczą, pod warunkiem zaistnienia jednego z następujących powodów: 

a) wasze dane osobowe już nie są potrzebne dla celów, do których  zostały zgromadzone  albo inaczej  przetwarzane; 

b) jeśli zgoda, na podstawie której wasze dane osobowe zostały przetworzone, zostanie cofnięta i nie istnieje żaden inny  powód  prawny dla ich przetwarzania; 

c) zostaną wniesione zarzuty  przeciw  przetwarzaniu Państwa  danych  osobowych  zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie będą  istnieć żadne przeważające uzasadnione powody dla przetworzenia zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO; 

d) wasze dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; 

e) wasze dane osobowe muszą zostać wykreślone, aby  spełnić  obowiązki prawne określone  prawem Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego, które dotyczą Administratora; 

f) wasze dane osobowe  zostały zgromadzone w związku wyrażeniem zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

4) prawo do ograniczenia  przetwarzania danych  osobowych, tzn. prawo aby Administrator  ograniczył  przetwarzanie Państwa dane  osobowe, w którymkolwiek  z następujących przypadków: 

a) jeśli zaprzeczacie dokładności danych  osobowych,  prze okres  potrzebny do tego, aby Administrator  mógł  sprawdzić/zweryfikować dokładność danych osobowych; 

b) przetworzenie  jest niezgodne z prawem a wy odmawiacie wykreślenia waszych danych  osobowych i zamiast tego zażądacie  ograniczenia  wykorzystania danych osobowych; 

c) jeśli Administrator  nie potrzebuje już Państwa danych osobowych dla celów przetwarzania, ale wy ich wymagacie dla określenia, realizacji albo obrony roszczeń  prawnych; 

d) jeśli zostanie wzniesiony sprzeciw przeciw przetwarzaniu waszych danych  osobowych  zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki  nie zostanie sprawdzone, czy uzasadnione powody Administratora  przeważają  nad waszymi uzasadnionymi powodami, 

 

Prawo do przenoszalności danych 

5) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tzn. prawo uzyskania danych  osobowych, które Państwa dotyczą, które zostały przekazane Administratorowi, w  formacie  strukturalizowanym, zwykle  używanym i maszynowo czytelnym, oraz prawo przekazania  tych danych  innemu Administratorowi, bez sprzeciwu Administratora, w przypadku, kiedy: 

a) przetworzenie   oparte jest na zgodzie według art. 6 ust. 1 lit a) albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO albo umowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  

 i 

b) przetworzenie  wykonywane jest w sposób zautomatyzowany. 

Przy  wykonywaniu swojego  prawa do przenoszenia danych  istnieje prawo, aby dane osobowe zostały  przekazane bezpośrednio przez Administratora  innemu administratorowi, jeśli jest to  technicznie możliwe. To prawo  nie dotyczy danych  osobowych, które nie są przetworzone w sposób  zautomatyzowany. 

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu 

6) prawo wniesienia sprzeciwu, tzn. wynikające z  powodów dotyczących Państwa konkretnej sytuacji, prawo zgłoszenia sprzeciwu   wobec  przetwarzania Państwa danych  osobowych. 

Administratorowi nie będzie wolno w takiej sytuacji przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Sprzeciw można wnieść  wobec przetwarzaniu danych osobowych dla celów bezpośredniego  marketingu albo profilowania. Jeśli zostanie  wniesiony zarzut  przeciwko przetwarzaniu  dla celów bezpośredniego  marketingu, wasze dane osobowe dla tych celów nie będą już   dalej przetwarzane. 

 

Prawo do złożenia  skargi do urzędu nadzorczego 

7) Mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, np. jeśli nie możemy zaoferować satysfakcjonującego rozwiązania Twojego wniosku o realizacje uprawnień wynikających z RODO. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja dotycząca  cookies 

Dla  personalizacji treści i reklam,  świadczenia  usług przez media społeczne oraz analizy odwiedzania używamy plików  cookie. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie znajdziesz Komunikat dotyczący pliów cookie. 

 

 1. Dane kontaktowe Administratora: 

Adres: Spółka  spółki CS Retail 1969, s.r.o. [CS Retail 1969, sp. z o.o.], z siedzibą: U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praga 6. 

W przypadku jakichkolwiek pytań  z zakresu  ochrony danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem email: gdpr@csapparelgroup.pl