Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego i Sprzedaży (dalej: „Regulamin”) 

 

 1. Postanowienia wstępne 

 

I.1. Spółka CS Retail 1969, s.r.o. [CS Retail 1969, sp. z o.o.], IČ [REGON]: 08788375, z siedzibą: Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5, adres poczty elektronicznej: info@gap.pl, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, pozycja numer 325315 (dalej także „Sprzedawca“ lub „GAP“) jest sprzedawcą on-line modnych towarów tekstylnych, obuwia i dodatków (dalej „Towar“) w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gap.pl (dalej: „Sklep”). 

I.2. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki między spółką CS Retail 1969, s.r.o. [CS Retail 1969, sp. z o.o.] i Klientem związane z zawieranymi przez strony umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowami sprzedaży Towarów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Prawa i obowiązki Stron uregulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, zawartą umowę sprzedaży (dalej „Umowa”) oraz niniejszy Regulamin. 

I.3. W Umowie można ustalić postanowienia różne od postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

I.4. Jeżeli stroną Umowy jest konsument, w stosunkach, których nie reguluje niniejszy Regulamin, Umowa i niniejszy Regulamin prawa i obowiązki Stron podlegają przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami), jak również ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).  Jeżeli stroną Umowy jest przedsiębiorca, w sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem oraz Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

I.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu i – na żądanie Klienta - przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@gap.pl – zostanie przekazany Klientowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. 

 

I.6. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na treść Umów zawartych w czasie obowiązywania poprzedniego brzmienia Regulaminu. W odniesieniu do zarejestrowanych Klientów w zakresie świadczenia usług, o których mowa w punkcie III.1. Sprzedawca poinformuje Klientów z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Klient może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres info@gap.pl. W takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte w dniu wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym.  

I.7. Akceptując niniejszy Regulamin Klient zobowiązuje się korzystać z usług Sklepu zgodnie z prawem i Regulaminem. Podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań bezprawnych oraz naruszających dobre imię innych użytkowników, Sklepu lub osób trzecich oraz GAP, w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jest zabronione. 

 

 1. Definicje 

 

II.1. Umowa – umowa sprzedaży, w której GAP jest Sprzedającym, a Klient jest Kupującym. 

II.2. Sprzedawca (GAP) – przedsiębiorca, który podczas zawierania i realizacji Umowy występuje w ramach swojej działalności gospodarczej w ramach której bezpośrednio oferuje Towary w celu ich sprzedaży. 

II.3. Klient - (i) Klientem może być konsument, tzn. osoba fizyczna, która zawiera umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jako konsument traktowana jest również osoba fizyczna zawierająca Umowę w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. 

II.4. Zawarcie Umowy – zamówienie złożone przez Klienta stanowi jedynie zapytanie ofertowe, Umowa zaś zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia (przyjęcie zamówienia ze strony Sprzedawcy); od tej chwili pomiędzy Sprzedawcą a Klientem powstają wzajemne prawa i obowiązki. Po złożeniu zamówienia, jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail „Przyjęcie zamówienia - gap.pl“. 

II.5. Towar – towarem są wszelkie produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży na jego stronach internetowych www.gap.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

 1. Katalog świadczonych usług 

 

III.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep polegają na: 

 1. Umożliwieniu założenia Konta Klienta, a następnie umożliwieniu zawarcia Umowy za pośrednictwem Konta Klienta,  

 1. umożliwieniu zawarcia Umowy bez rejestracji bezpośrednio z interface Sklepu, 

 1. kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: info@gap.pl

 1. przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu lub adres e-mail, 

 1. przesyłanie Newslettera, 

 1. umożliwieniu dołączenia do Klubu GAP+. 

IIII.2. Do korzystania ze Sklepu, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej. 

IIII.3. Do zwalczania i zabezpieczania się przed wirusami komputerowymi Klient powinien stosować programy antywirusowe oraz bieżące aktualizacje systemów i oprogramowania na urządzeniach, na których korzysta ze Sklepu. 

III. 4. Sprzedawca może w wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o których mowa w punkcie III.1 powyżej w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, jeśli podejmowane przez Klienta działania mają charakter bezprawny lub umieszcza on na stronie internetowej Sklepu treści bezprawne czy też nadużywa praw wynikających z korzystania ze Sklepu. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez usunięcie lub zablokowanie Konta Klienta.  

III.5. Klient może wyrazić́ zgodę̨ na zamówienie usługi newsletter (subskrypcja) lub przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu lub adres e-mail. Usługi te polegają na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail lub numer telefonu biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy oraz Promocji). Zapewnienie wskazanych usług dokonywane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym na Koncie Klienta. Subskrypcja wskazanych usług jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługi te świadczone są przez czas nieoznaczony i Klient może z nich zrezygnować́ w każdym czasie. 

III.6. Z zastrzeżeniem postanowień́ punku XIII Regulaminu, wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą̨ być́ zgłaszane 

za pośrednictwem e-maila na adres: info@gap.pl. Reklamacja powinna zawierać́ dane Klienta (imię̨ i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail) jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania. 

 

IV. Informacje dotyczące zawartej Umowy i Regulaminu 

 

IV.1. Składając  zamówienie (tzn. propozycję zawarcia Umowy) Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że zgadza się z nim bez zastrzeżeń i całkowicie. Niniejszy Regulamin stanowi niepodzielną część zawartej Umowy.  

IV.2. Umowa jest zawierana w języku polskim, jeżeli Strony nie ustalą inaczej. Niniejszy Regulamin dostępny jest  na stronie internetowej www.gap.pl.  

IV.3. Dla konkretnego Zamówienia Klienta obowiązuje wyłącznie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia Zamówienia.  

 

 1. Ochrona danych osobowych 

 

V.1. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu, oraz rozporządzeniem RODO, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

V.2. W momencie zakładania Konta Klienta Klient wyraża zgodę, aby jego dane osobowe zostały utrwalone i gromadzone przez Sprzedawcę, a Sprzedawca będzie równocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych, przetwarzanych i gromadzonych w związku z procesem rejestracji jak również w związku z korzystaniem z Usług Sklepu. Warunkiem rejestracji w Sklepie oraz warunkiem korzystania z usług Sklepu jest podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych. 

V.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług i wykonywania Umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  

V. 4. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia ze Sklepu. 

V.5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod linkami: https://www.gap.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-csag  

V. 6. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach „cookies”, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania Sklepem. Pliki „cookies” służą do wymiany informacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty Sklepu do oczekiwań i preferencji Klienta.  

V. 7. Klient sam decyduje o stosowaniu plików „cookies”. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Klienta, a Klient w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików „cookies” może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. 

V.8. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.gap.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-csag  i stanowiącej integralną część Regulaminu. 

  

 1. Konto Klienta 

 

VI.1. Klient może zamawiać Towar w Sklepie Sprzedawcy ze swojego Konta Klienta, które zarejestrował w Sklepie Sprzedawcy (dalej „Konto Klienta“) lub bez rejestracji bezpośrednio z interface Sklepu Sprzedawcy. 

VI.2. Przy rejestracji i tworzeniu Konta Klienta, a także przy składaniu zamówień Towaru Klient ma obowiązek podawania prawidłowych i pełnych danych. Dane podane w Koncie Klienta w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany, Klient ma obowiązek aktualizować za pośrednictwem odpowiedniej funkcji interface Sklepu Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma żadnego obowiązku weryfikowania prawidłowości danych podawanych przez Klienta. 

VI.3. Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych koniecznych do dostępu do Konta Klienta i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku ze strony Klienta. Klient we własnym interesie nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim wykorzystywania swojego Konta Klienta. 

VI.4. Sprzedawca może zlikwidować Konto Klienta, przede wszystkim w przypadku, gdy Klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub niniejszego Regulaminu.  

VI.5. Konto Klienta jest utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia Konta usuwając je w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty. 

VI.6. Sprzedawca informuje, że ze względów technicznych Konto Klienta może nie być dostępne w sposób ciągły, na co Klient wyraża zgodę. 

  

 1. Przedmiot Umowy 

 

VII.1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy do dostarczenia Towaru opisanego w Umowie (to znaczy zamówieniu i jego potwierdzeniu) oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towaru i zapłacenia za niego Sprzedawcy ustalonej ceny. Stosunek umowny powstaje między Klientem a Sprzedawcą z chwilą doręczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. 

VII.2. Klient może zamówić konkretny Towar z aktualnej oferty Sprzedawcy. Oferta ta jest publikowana na stronie internetowej Sprzedawcy www.gap.pl. Wszystkie informacje o Towarach umieszczone w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie informacje poglądowe i stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert. 

VII.3. Interface Sklepu zawiera listę Towarów wraz z podaniem cen poszczególnych Towarów w złotych polskich. Ceny Towaru zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty (z wyjątkiem opłat za dostawę Towaru uregulowanych w punkcie X.2. poniżej i ewentualnych opłat związanych z wybranym przez Klienta sposobem płatności). Informacje wskazane przez Sprzedawcę w interface Sklepu dotyczące Towarów nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, a wszelkie dane dot. Towaru (wraz z ewentualnym podaniem orientacyjnego zwykłego okresu dostawy czy wysyłki Towaru) nie są wiążące, zaś Sprzedawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do zawarcia Umowy dotyczącej prezentowanego Towaru.  

 

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy 

VIII.1. Zamówienie jest jednostronnym oświadczeniem Klienta stanowiącym  ofertę  zawarcia Umowy, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru wskazanego w Zamówieniu, na warunkach podanych w nim i niniejszym Regulaminie. Wypełnione i złożone Zamówienie jest dla Klienta wiążące. Zamówienia Towaru można dokonać za pośrednictwem stron internetowych Sprzedawcy www.gap.pl. 

VIII.2. W celu złożenia zamówienia Towaru Klient wybiera Towar, który zamierza kupić, klika w odpowiedni przycisk „Do koszyka“ i wypełnia formularz zamówienia w interface Sklepu. Formularz Zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o zamówionym Towarze, sposobie zapłaty ceny za Towar, wymaganym sposobie doręczenia zamawianego Towaru, kosztach związanych z dostarczeniem Towaru, danych kontaktowych Klienta, adresie do doręczeń oraz wymóg akceptacji niniejszego Regulaminu a także informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej „Zamówienie“). Zatwierdzając Zamówienie Klient potwierdza, że „zamawia z obowiązkiem zapłaty”. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość skontrolowania i zmiany danych, które wpisał do formularza Zamówienia oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem  oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca zawsze ma prawo zażądać od Klienta dodatkowego potwierdzenia Zamówienia. 

VIII.3. Sprzedawca potwierdza Zamówienie przesyłając potwierdzenie Zamówienia za pośrednictwem e-mail, na adres, który Klient wskaże w Zamówieniu. Potwierdzenie Zamówienia zawiera dane identyfikacyjne i kontaktowe stron, dokładny opis i liczbę zamawianego Towaru, cenę końcową, sposób i zakładany termin dostawy Towaru, ustalony sposób płatności. 

VIII. 4. Umowa pomiędzy Sprzedawcą i Klientem zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany na Koncie Klienta lub w Zamówieniu. 

VIII. 5. Sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia Umowy, w szczególności z osobami, które naruszyły swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy lub zamówiły  Towar w zakresie przekraczającym zwyczajną ilość, którą zwykłe gospodarstwo domowe może w rozsądny sposób wykorzystać. 

VIII.6. Na podstawie Umowy Sprzedawca zobowiązuje się, że dostarczy Klientowi Towar, który jest przedmiotem Umowy i przeniesie na Klienta jego własność, zaś Klient zobowiązuje się, że Towar odbierze i zapłaci Sprzedawcy cenę za Towar. Zawartą pomiędzy Stronami Umowę można zmienić lub rozwiązać jedynie na podstawie porozumienia Stron, z powodów określonych  w niniejszym Regulaminie lub w przypadkach wskazanych w przepisach prawa. Jeżeli Klient pozostaje w zwłoce z odbiorem Towaru lub z zapłatą ceny, Sprzedawca może Towar przechować, a następnie zażądać pokrycia celowo poniesionych kosztów związanych z przechowaniem Towaru lub odstąpić od Umowy. 

VIII.7. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje. Klient zawierając Umowę potwierdza również, że zwrócono mu uwagę w dostateczny sposób na niniejszy Regulamin, przed samym zawarciem Umowy, ma on także możliwość zapoznania się z nimi na stronie internetowej Sprzedawcy: https://www.gap.pl/regulamin-zakupow  

VIII.8. Klient zgadza się na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy. Koszty poniesione przez Klienta wykorzystania środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem i realizacją Umowy (koszty podłączenia Internetu oraz ewentualne koszty powiązane jak np. koszty rozmów telefonicznych) Klient pokrywa sam. Za internetowe lub  telefoniczne połączenia ze Sprzedawcą nie są naliczane żadne specjalne dopłaty i wykorzystywane są standardowe stawki operatora Klienta. 

 

 1. Przyjęcie Zamówienia i odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę 

 

IX.1. Klient bierze pod uwagę, że dostępność Towaru prezentowanego w Sklepie jest związana z zapasami magazynowymi, a Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towaru. 

IX.2. Sprzedawca ma prawo nie potwierdzić Zamówienia lub odstąpić od realizacji Zamówienia, do chwili wysyłki potwierdzenia Zamówienia pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany na  Koncie Klienta lub w Zamówieniu. 

IX.3. Po potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku, gdy nie ma możliwości z jakiegokolwiek powodu dostarczyć zamówionego Towaru, przede wszystkim np. kiedy zamówiony Towar podczas realizacji Zamówienia przestanie być produkowany lub dostarczany do Sprzedawcy, lub gdy Sprzedawca stwierdzi, że Towaru nie można dostarczyć w ilości i jakości wymaganej przez Klienta (np. wymagany rozmiar, kolor itd.). 

IX.4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy także w przypadku oczywistego błędu w cenie Towaru (tzn. ceny zdecydowanie niższej niż zwykła cena dla tego typu/rodzaju Towaru). Za wyraźny błąd w cenie Towaru uważa się przede wszystkim, jednak nie wyłącznie, oczywiście błędne wskazanie liczb, wyraźnie niska cena Towaru (np. cena niższa o 50% od zwykłej ceny tego rodzaju i typu Towaru), błąd w podaniu waluty oraz inne oczywiste błędy w pisowni czy jakiekolwiek błędy techniczne przy podawaniu ceny Towaru w Sklepie lub w składanym Zamówieniu. Sprzedawca nie ma obowiązku sprzedaży i dostarczenia Towaru Klientowi po  takiej oczywiście błędnej cenie, także w przypadku, gdy Klient  otrzymał potwierdzenie Zamówienia. W przypadku, gdy zdarzy się taka sytuacja, Sprzedawca natychmiast skontaktuje się z Klientem w celu osiągnięcia porozumienia co do dalszego postępowania. W przypadku, gdy Klient zapłacił już część lub całą cenę za Towar, kwota ta zostanie mu zwrócona na jego rachunek bankowy lub gotówką na wskazany przez niego adres w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej w ciągu 14 dni od anulowania Zamówienia przez Sprzedawcę. 

 

Sprzedawca jest także uprawniony do odstąpienia od Zamówienia w przypadku, gdy podana jest prawidłowa cena za Towar, ale w czasie przetwarzania Zamówienia dojdzie do jakiegokolwiek błędu technicznego systemu Sklepu,  zaś Klient otrzyma potwierdzenie Zamówienia z błędną ceną za Towar. 

 

Sprzedawca jest także uprawniony do anulowania Zamówienia w przypadku, gdy Klient przy składaniu Zamówienia zastosuje jakikolwiek kod rabatowy, a w czasie realizacji Zamówienia dojdzie do jakiegokolwiek błędu technicznego systemu Sklepu i błędnego odczytania rabatu, a Klient otrzyma potwierdzenie Zamówienia z zastosowaniem wyższego rabatu, niż ten, który odpowiada wysokości rabatu przyznanego w ramach danego kodu rabatowego, który  był przedstawiony i zaoferowany  Klientowi. 

 

Sprzedawca nie ma także obowiązku sprzedaży Towaru Klientowi nawet w przypadku, gdy Towar z wyraźnie błędną ceną jest wprowadzony i prezentowany w jakiejkolwiek reklamie.   

 

IX. 5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, przy czym za pisemną formę uważa się także wiadomość e-mail. 

 

 1. Dostawa i odbiór Towaru 

 

X.1. Towar, który jest przedmiotem Umowy, zostanie dostarczony w terminie według dostępności Towaru i możliwości operacyjnych Sprzedawcy po weryfikacji stanu zasobów magazynowych, również  w przypadku, gdy w przy opisie odpowiedniego Towaru podany jest zwyczajowy czas dostawy czy wysyłki Towaru, ponieważ informacja o czasie dostawy ma jedynie charakter orientacyjny, zaś definitywny czas dostawy czy wysyłki Towaru Sprzedawca określa na podstawie dostępności Towaru i na podstawie swoich możliwości operacyjnych po weryfikacji stanu zasobów magazynowych. 

X.2. Sprzedawca doręczy Towar Klientowi przesyłką pocztową lub za pośrednictwem kuriera. Sposób dostawy Towaru Klient wybierze w formularzu Zamówienia z oferowanych możliwości. Klient ma obowiązek odebrać zamówiony Towar, jeżeli nie ma powodów do nieodebrania Towaru. 

X.3.Sprzedawca doręcza Towar za pośrednictwem usług wysyłkowych poczty czeskiej lub usług kurierskich. Miejscem dostawy Towaru jest miejsce określone przez Klienta w formularzu Zamówienia. Towar jest zawsze właściwie zapakowany w opakowanie chroniące go przed uszkodzeniem w trakcie dostawy. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o przekazaniu Towaru przewoźnikowi do transportu, pocztą elektroniczną przesyłając zawiadomienie na adres e-mail podany na Koncie Klienta lub w Zamówieniu. 

X.4. W przypadku płatnej dostawy, koszty dostawy ponosi Klient. O dokładnej wysokości tych kosztów Klient jest informowany przy wypełnianiu formularza Zamówienia. 

X.5. Towar zamawiany w Sklepie www.gap.pl Sprzedawca doręcza jedynie na terytorium Polski. 

X.6. Przesyłkę z Towarem doręczoną na wskazany przez Klienta adres oraz nieuszkodzoną Klient ma obowiązek odebrać od przewoźnika. Jeżeli jednak przesyłka posiada cechy jawnego uszkodzenia, Klient ma obowiązek odmówić odbioru przesyłki i zwrócić ją przewoźnikowi. Jeżeli tak nie uczyni, nie ma prawa zarzucać uszkodzenia Towaru podczas transportu i uważa się, że przesyłka została doręczona Klientowi nieuszkodzona. 

X.7. Klient ma obowiązek reklamowania uszkodzenia Towaru podczas transportu, które nie było widoczne przed otwarciem przesyłki z Towarem, najpóźniej w ciągu 3 dni od odebrania przesyłki z Towarem, aby w ten sposób umożliwić Sprzedawcy natychmiastowe zastosowanie wobec przewoźnika praw wynikających z wadliwie przeprowadzonego transportu Towaru. Jeżeli Klient nie zawiadomi Sprzedawcy o uszkodzeniu Towaru w transporcie najpóźniej w ciągu 3 dni od odebrania przesyłki, uważa się, że Towar przy odbiorze przez Klienta nie był uszkodzony. 

X.8. W przypadku nieodebrania przesyłki z Towarem przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo podwyższenia końcowej ceny przesyłki z Towarem  o kolejną opłatę za dostawę przy powtórnym przesłaniu przesyłki z Towarem. Sprzedawca ma także, zgodnie z artykułem XII.1. niniejszego Regulaminu prawo odstąpienia od Umowy. 

X.9. Zastrzeżenie prawa własności – Klient nabywa prawo własności do Towaru po pełnym zapłaceniu ceny za Towar i odebraniu Towaru, decydujący jest ostatni z tych dwóch momentów. 

 

XI. Cena  oraz warunki płatności 

XI.1. Cena oferowanego Towaru zawsze jest podawana na stronach internetowych Sprzedawcy. Cena Towaru wg konkretnej zawartej  Umowy zawsze jest podana w Zamówieniu i jego potwierdzeniu oraz na fakturze dołączonej do Towaru. Cena zawsze zawiera podatek VAT. Klient może cenę uregulować tylko w sposób i na warunkach oferowanych przy Zamówieniu w części: krok „Transport i płatność”, tzn. za pobraniem, albo online za pośrednictwem usługi PayU, Blik lub ApplePay. Klient nie płaci za  skorzystanie z tych usług. 

XI.2. Płatność realizowana jest w złotych polskich. W przypadku uregulowania przelewem bankowym Klient pokrywa wszelkie opłaty bankowe tak, aby Sprzedawcy otrzymał cenę za Towar w pełnej wysokości. 

XI.3. Do  ceny zamówionego Towaru zostaną doliczone koszty dostawy (w przypadku dostawy płatnej) i ewentualnie koszty wybranego sposobu płatności  za zamówiony Towar, określone  według wybranego sposobu dostawy i  w zależności od wybranego sposobu płatności.  

 XI.4. W przypadku posiadania bonu rabatowego, kodu rabatowego albo innej promocji  uwarunkowanej wydaniem kwoty w określonej wysokości (dalej jako “Promocja”), Sprzedawca  w przypadku, kiedy  faktyczna wartość  Zamówienia będzie niższa niż kwota do wykorzystania w  Promocji, może nie zastosować Promocji. 

 

Przykład: Klient kupuje 3 szt.  Towaru za ogółem 1.000 zł i w ramach kupna korzysta z  voucheru rabatowego w wysokości 200 zł, którego warunkiem zastosowania jest dokonanie zakupu na kwotę co najmniej 1.000 zł, Klient realnie zapłaci za Towar tylko 800 zł. Następnie, w ustawowym terminie, Klient częściowo odstępuje od Umowy zgodnie z warunkami określonymi w punkcie XII.2. lit. b) Regulaminu i zwraca jedną sztukę Towaru o wartości 300 zł. W ten sposób dochodzi do obniżenia  faktycznej pierwotnej wartości zakupu do 700 zł. W konsekwencji Klient nie spełnia warunków do  skorzystania z voucheru z rabatem 200 zł, wobec czego pierwotna cena Zamówienia zostanie podwyższona o kwotę promocji wynikającą z voucheru. W związku z tym Klientowi zostanie zwrócona tylko kwota 100 zł zamiast 300 zł, gdyż  nie zostały spełnione warunki do skorzystania z voucheru. 

 

 1. Odstąpienie od Umowy 

 

XII.1. Sprzedawca ma prawo, oprócz przypadków wymienionych w punkcie IX. niniejszego Regulaminu, odstąpić od Umowy w przypadku poważnego naruszenia przez Klienta zobowiązań wynikających z zawartej Umowy. W  tym przypadku  Sprzedawca ma prawo do żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją zawartej Umowy - w wysokości 30% ceny Towarów objętych Umową. Odstąpienia od Umowy należy dokonać w formie  pisemnej lub poprzez e-mail. 

XII.2. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

a) poważnego naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z zawartej Umowy. 

b) Klient będący konsumentem, który nie posiada Konta Klienta w Sklepie ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru, bez podania przyczyny i bez jakiejkolwiek dodatkowych kosztów. Jeśli Klient zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien wysłać oświadczenie o odstąpienie od Umowy  do Sprzedawcy najpóźniej  w ciągu 14 dni od odbioru Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: info@gap.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się na stronie Sklepu i jest również załącznikiem do niniejszego Regulaminu.  

XII.3. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem XII. 2 Klient zobowiązany jest zwrócić Towar za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej  na adres: Packeta "98437719", Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała . Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

XII.4. Jeśli Klient odstąpi od Umowy, jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient powinien zwrócić Towar w stanie kompletnym, tzn. wraz ze wszelkimi ewentualnymi akcesoriami,  kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w oryginalnym opakowaniu, w stanie i w takiej wartości jak Towar odebrał, nieużywany, bez oznak zużycia. Zwrócony Towar może  być  używany  tylko do tego stopnia, aby Klient mógł się zapoznać z charakterem, cechami i działaniem Towaru. Klient  ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru, która jest skutkiem używania Towaru w sposób inny niż to jest wskazane, biorąc w uwagę jego charakter, cechy i funkcjonowanie. W takim przypadku Sprzedawca może żądać od  Klienta naprawienia szkody i potrącić swoją wierzytelność z ceną za Towar podlegającą zwrotowi zwracając Klientowi cenę za Towar pomniejszoną o wysokość szkody Sprzedawcy związanej z obniżeniem wartości Towaru. 

 

 1. Odpowiedzialność za wady i powstałą szkodę 

 

XII.1. Sprzedawca  zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar niewadliwy, zgodny z zawartą Umową, niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa. 

Sprzedawca odpowiada za to, że Towar jest niewadliwy, tzn. że Towar: 

 1. ma właściwości, które Strony uzgodniły, a jeśli uzgodnień takich nie było, ma właściwości, które Sprzedawca lub producent opisał albo których Klient mógł oczekiwać ze względu na charakter Towaru i na podstawie  prezentowanej reklamy, 

 1. ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru, 

 1. ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, 

 1. ma prawidłową liczbę, miarę albo masę i została Klientowi wydana w stanie zupełnym, 

 1. nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. 

 

XIII.2. Jeśli Sprzedawca, należycie i w terminie, nie spełni swoich zobowiązań wynikających  z Umowy, Klient  jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy wady otrzymanego Towaru bez zbędnej zwłoki. W  przypadku, gdy Towar nie został w ogóle  doręczony, Klient  bez zbędnej zwłoki powinien złożyć reklamację, najpóźniej w ciągu 14 dni płynących od pierwszego dnia, w którym Towar miał być doręczony. 

XIII.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia doręczenia Towaru  Klientowi. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy usterek/wad   materiałowych albo produkcyjnych. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednią konserwacją albo umyślnym uszkodzeniem. 

XIII.4. Klient  może złożyć reklamację w formie  pisemnej lub poprzez e-mail na adres info@gap.pl. Zgłaszając reklamację należy podać numer Towaru i opisać wady Towaru, oraz wskazać dane Klienta wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania lub adresem e-mail). Następnie reklamowany Towar  należy  przesłać  Sprzedawcy do oceny i rozpatrzenia reklamacji; termin rozpatrzenia reklamacji w tym przypadku rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia reklamowanego Towaru Sprzedawcy. 

XIII.5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od dnia jej należytego złożenia. W  przypadku nieuznania  reklamacji, Sprzedawca przedstawi Klientowi uzasadnienie na piśmie lub poprzez e-mail.  

XIII.6. Jeśli Towar ma wadę i można ją usunąć bez zbędnej zwłoki, Klient w pierwszej kolejności może żądać bezpłatnego usunięcia wady. Jeśli Towar ma  wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad, o ile nie jest to - biorąc pod uwagę charakter wady - niewspółmierne;  jeśli wada dotyczy  tylko części Towaru, Klient może  domagać się  tylko wymiany części. Jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymieni wadliwego Towaru na wolny od wad albo wady nie usunie, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.  W przypadku gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, Klient może od Umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny bez wcześniejszego żądania naprawy lub wymiany. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

Jeśli Klient nie odstąpi  od Umowy albo nie skorzysta z prawa do wymiany Towaru na wolny od wad, wymiany jego części albo naprawy Towaru, może domagać się stosownego obniżenia ceny za Towar. Klient ma prawo do stosownego obniżenia ceny również w przypadku, kiedy   Sprzedawca nie może dostarczyć mu  nowego Towaru bez wad, wymienić  jego części albo Towaru naprawić, jak również w przypadku, kiedy Sprzedawca nie wykona naprawy w odpowiednim terminie albo gdyby załatwienie naprawy spowodowało wobec Klienta znaczne trudności. 

XIII.7. Klient powinien odebrać Towar dostarczony do reklamacji bez zbędnej zwłoki  najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy został poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji. Termin ten jednak nie zaczyna swojego biegu wcześniej niż 60 dni od złożenia reklamacji. Jeśli Klient nie odbierze dostarczonego Towaru najpóźniej ostatniego dnia terminu, Sprzedawca może mu naliczać opłatę za magazynowanie nieodebranego Towaru w wysokości 4 zł za każdy dzień zwłoki. Sprzedawca będzie przechowywać/magazynować naprawiony towar najdłużej  6 miesięcy od daty, kiedy Klient miał go odebrać.  Jeśli Klient  przed końcem tego terminu  nie odbierze Towaru, Sprzedawca ma prawo  Towar ten  zlikwidować na koszt Klienta. Jeśli Klient w określonym terminie nie odbierze Towaru, zaś wysokość opłaty za przechowywanie/magazynowanie przewyższy cenę Towaru, Towar ten może być wykorzystany na pokrycie kosztu. 

 

 1. Zwrot pieniędzy i Towaru 

   

XIV.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Towar należy zwrócić Sprzedawcy ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz załączoną kopią faktury, na której jest podany numer rachunku, na który ma nastąpić zwrot ceny za Towar. Nie jest dopuszczalny zwrot Towaru Sprzedawcy za pobraniem. Klient  powinien opakować Towar w taki sposób, aby podczas transportu do Sprzedawcy nie doszło do jego uszkodzenia. 

XIV.2. Jeśli Klient odstąpi  od Umowy, Sprzedawca zwróci mu bez  zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy, wszystkie środki pieniężne, wraz z kosztami dostawy, które przyjął od Klienta na podstawie Umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. Przyjęte środki pieniężne Sprzedawca zwróci w inny sposób tylko wtedy, jeśli Klient wyrazi na to zgodę i nie spowoduje to u Klienta żadnych kosztów. Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu  środków pieniężnych  przed otrzymaniem zwróconego Towaru albo dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.  

Jeśli Klient wybrał inny niż  najtańszy sposób dostawy Towaru, udostępniony przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty dostawy Towaru tylko do wysokości  najtańszego  proponowanego sposobu dostawy. 

XIV.3. W przypadku obniżenia wartości zwróconego Towaru zastosowanie znajdzie punkt XII. 4 Regulaminu. 

XIV.4. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie punktu XII.2 Regulaminu Klient pokrywa powstałe koszty zwrotu Towaru. W przypadku zwrotu Towary na podstawie punktu XIII Regulaminu Klient jest zobowiązany dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy pod adres: Packeta "98437719", Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała . 

XIV.5. W przypadku zwrotu przez Sprzedawcę ceny za Towar, którego nie było w magazynie,  zwrot ceny nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni. 

XIV.6. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że jeśli do Towaru są dodawane prezenty, umowa o darowiźnie między Sprzedawcą i Klientem zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym skorzystania przez Klienta lub Sprzedawcę z  prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni. W takim przypadku – po skorzystaniu z prawa odstąpienia - Klient  jest zobowiązany, wraz ze zwracanym Towarem zwrócić otrzymane od Sprzedawcy prezenty oraz wszystko, o co się wzbogacił. W przypadku, gdy przedmioty te  nie zostaną zwrócone, zostanie to potraktowane  jak bezpodstawne wzbogacenie się Klienta. Jeśli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia się nie jest możliwe, Sprzedawca ma prawo do kompensaty pieniężnej w wysokości wartości prezentu. W przypadku odstąpienia od umowy o darowiźnie Umowa sprzedaży Towaru nie wygasa, zaś umowy te pod tym względem traktowane są  odrębnie.  

 

 1. Postanowienia końcowe   

 

XV.1. Klient będący konsumentem może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XV.2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

XV.3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą̨ przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie.   

XV.4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań́, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością̨ modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sprzedawca dołoży starań́, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu było dokonywane w godzinach nocnych. 

XV.5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Sklepie stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub zgody innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. Wykorzystanie wymienionych materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub zgody innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

Regulamin obowiązuje od 1.8. 2022 r. 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

 

Miejscowość, data 

Imię i nazwisko Klienta 

Adres zamieszkania 

Adres e-mail 

 

CS Retail 1969, s.r.o. [sp. z o.o.]  

Rozkošného 1058/3, Smíchov,  

150 00 Praga 5, 

e-mail: info@gap.pl 

 

 

 

 

Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy 

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia.......................... nr …… z CS Retail 1969, s.r.o. 

 

 

                                                                                     podpis Klienta